ΝΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Καταβάλλεται κάθε δυο μήνες και το δικαιούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι έχουν βαθμό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού. Συνεπώς, άτομα που εργάζονται και κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένα σε άμεση ασφάλιση σε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, την οποία δικαιούνται όλοι όσοι έχουν βαθμό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού ή όσοι προστατεύουν άτομα με τέτοιου βαθμού αναπηρία.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% δικαιούνται απαλλαγών και μειωμένου φόρου σε περίπτωση μεταβιβάσεων είτε από επαχθή (αγορά ακινήτου ως πρώτη κατοικία), είτε από χαριστική αιτία (π.χ. δωρεά). Κατ' εξαίρεση των γενικών διατάξεων άγαμοι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% δικαιούνται φοροαπαλλαγής για αγορά πρώτης κατοικίας. Ειδικά για την αγορά πρώτης κατοικίας, το αφορολόγητο ποσό για τον άγαμο ανάπηρο  ανέρχεται στα 90.000€, οι στεγαστικές του ανάγκες ορίζονται σε 90 τ.μ., ενώ στην περίπτωση δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, ο φόρος που αναλογεί σε κληρονομική μερίδα ή γενικά μεταβιβαζόμενο κεφάλαιο αξίας μέχρι 165.000€, μειώνεται κατά 60%.

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΠΑΣΟ): Δικαιούνται μόνο όσοι έχουν βαθμό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού και το ετήσιο εισόδημα τους, ατομικό ή οικογενειακό δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζει,  με απόφαση του, το Υπουργείο. Η ελάφρυνση αυτή αφορά δωρεάν μετακίνηση, ή έκπτωση 25%-50% ανάλογα με την πόλη που κατοικεί ο καθένας.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Δικαιούνται κάθε χρόνο όσοι έχουν βαθμό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής να συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που διοργανώνει η Εργατική Εστία, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: Δικαιούνται κάθε χρόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής για την αγορά δωρεάν βιβλίων από βιβλιοπωλεία που δέχονται κουπόνια της εργατικής εστίας, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Παλαιότερα ίσχυαν υποτροφίες για φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ με αναπηρία άνω του 67%, οι οποίοι ολοκλήρωναν με επιτυχία τα έτη σπουδών έχοντας υψηλή βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», ήτοι άνω του «6,5», ή του «7», ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών στο οποίο ολοκλήρωναν τις σπουδές τους. Αυτό το πρόγραμμα όμως, σταμάτησε έναν χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν συνεχίστηκε έκτοτε.

ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΩΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ: Οι ασθενείς με κυστική ίνωση που παντρεύονται, έχουν δικαίωμα, ως ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, να λάβουν γαμήλιο δώρο από την Εργατική Εστία, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Αυτό το πρόγραμμα καταργήθηκε λίγο πριν την Ολυμπιάδα του 2004 και έκτοτε δεν τέθηκε ξανά σε εφαρμογή.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑμΕΑ: Δικαιούνται επιδότησης για τρία χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας ως ελευθέρου επαγγελματία, ή της συμμετοχής τους σε εταιρία που μόλις άρχισε επαγγελματική δραστηριότητα, όσοι έχουν αναπηρία άνω του 67%, βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ. Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά μόνο νέους ελεύθερους επαγγελματίες που άρχισαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και εφαρμόζεται για άτομα ανάπηρα, αποφυλακισμένα, αποτοξινωμένους κλπ. Ορισμένες δραστηριότητες ρητά εξαιρούνται από την επιδότηση και ισχύουν κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις (να μην είχε συγγενής του νέου επαγγελματία ίδια επιχείρηση κλπ). Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται συνήθως σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας. Ειδικότερες λεπτομέρειες μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί στην σχετική προκήρυξη που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑμΕΑ: Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά μόνο νέες θέσεις εργασίας για άτομα ανάπηρα, αποφυλακισμένα, αποτοξινωμένα κλπ.. Συγκεκριμένα, δικαιούνται επιδότησης για τρία χρόνια οι εργοδότες ατόμων που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ. Υποχρεούνται δε να συνεχίσουν να απασχολούν το άτομο για άλλα δυο χρόνια χωρίς επιδότηση. Το ποσό της επιδότησης και η διάρκεια της και ειδικότερες λεπτομέρειες μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί στην σχετική προκήρυξη που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ν. 2643/1998 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΣΕ ΝΠΔΔ: Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%  (άτομα με ειδικές ανάγκες) προσλαμβάνονται χωρίς εξετάσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, βάσει πίνακα κατάταξης που συντάσσεται σύμφωνα με τα μόρια που θα συλλέξουν βάσει των  τυπικών προσόντων τους, τα έτη που παρέμειναν άνεργοι,  τον βαθμό αναπηρίας του κ.α. Ο αριθμός των θέσεων που καλύπτονται υποχρεωτικά από άτομα με ειδικές ανάγκες, καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων ποσοστών που αναφέρονται στο νόμο επί των συνολικών θέσεων που προκηρύσσονται. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας γίνεται από Υγειονομικές επιτροπές του ν.2643/1998 που εδρεύουν στο ΙΚΑ και  είναι αρμόδιες για την κρίση ποσοστού αναπηρίας σε όλους τους ασφαλισμένους. Οι προσλήψεις βάσει νόμου θα έπρεπε να προκηρύσσονται κάθε έτος, γεγονός που δυστυχώς η Πολιτεία δεν τηρεί απαρέγκλιτα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝ: Οι ιατροί, οδοντίατροι,  οι απόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων που πάσχουν από Κυστική Ίνωση προσλαμβάνονται κατ΄ εξαίρεση σε θέση της αρεσκείας τους σε νοσοκομείο της επιλογής τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝ: Οι ιατροί που πάσχουν από Κυστική Ίνωση δεν υποχρεούνται σε εργασία υπαίθρου (: «αγροτικό»).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση εισάγονται άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  της αρεσκείας τους. Άτομα που πάσχουν από διάφορα νοσήματα και δικαιούνται ελεύθερης εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κατατάσσονται βάσει του βαθμού απολυτηρίου τους. Οι θέσεις που καλύπτουν είναι ποσοστό 3% των συνολικών θέσεων του συγκεκριμένου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για κάποια σχολή είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη σχολή, τότε βάσει της κατάταξης εισάγονται μόνο όσοι έχουν την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ:Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση δικαιούνται να μετεγγραφούν στην ίδια σχολή με αυτήν που φοιτούν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη επιθυμούν, χωρίς κανένα περιορισμό. Το προνόμιο αυτό ισχύει και για όσους εισήχθησαν στα ΑΕΙ και στα ΑΤΕΙ έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, και δεν χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Ιδρύματα την ιδιότητα τους ως πάσχοντες από Κυστική Ίνωση.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Επειδή συχνά τα άτομα με Κυστική Ίνωση είναι υποχρεωμένα να απουσιάζουν από το σχολείο λόγω νοσηλειών, μπορούν κατ΄ εξαίρεσιν να δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να εισάγονται στην τάξη στην οποία ανήκουν πραγματικά.

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι μαθητές που πάσχουν από Κυστική Ίνωση δικαιούνται κατ’ ιδίαν διδασκαλία, προκειμένου να μην μένουν «πίσω» στα μαθήματα τους, όταν απουσιάζουν από το σχολείο για λόγους ασθενείας. Το πρόβλημα είναι ότι αν και η συγκεκριμένη νομική διάταξη θεσπίστηκε πριν από  είκοσι δυο χρόνια περίπου, αυτό το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Με πρόσφατη νομοθετική διάταξη ρυθμίστηκε ότι  σε όλους τους  ασθενείς με Κυστική Ίνωση, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό ταμείο που είναι ασφαλισμένοι, χορηγούνται   ΔΩΡΕΑΝ όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της νόσου.

Κατ΄ εξαίρεσιν, μόνο τοPulmozyme® χορηγείται δωρεάν από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

Προσοχή: Τα συμπληρώματα διατροφής, οι νεφελοποιητές και τα αναλώσιμα τους, όπως και τα όργανα φυσικοθεραπείας δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω νομοθετική διάταξη, για τα οποία ισχύει κάθε φορά όσα ορίζει ο ασφαλιστικός φορέας του ασθενούς. Συνήθως, υφίσταται ποσοστό συμμετοχής στην αγορά τους της τάξης του 10-30%, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΓΑ:Δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας τα τέκνα ασφαλισμένων του ΟΓΑ τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα. Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα από την Πρόνοια αυτό πρέπει είναι κατώτερο από την σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς τους καταβάλλεται μόνο η σύνταξη ΟΓΑ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Δεν ισχύει κάτι ειδικό για τους πάσχοντες με Κυστική Ίνωση, όπως συμβαίνει για άλλες κατηγορίες αναπήρων (πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, τυφλούς κλπ) οι οποίοι δικαιούνται ΠΛΗΡΗ σύνταξη με τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας στην εργασία. Εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς που ισχύει σήμερα για όλους όσους εμφανίζουν κάποια αναπηρία κατά την εργασία τους, όπου προκειμένου να δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη, να έχουν γνωματεύσεις υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ που να καθορίζει το ποσοστό της αναπηρίας τους κλπ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ: Η Κυστική Ίνωση βάσει απόφασης του ΚΕΣΥ που ελήφθη σε συνεδρίαση του έτους 1995, δικαιολογεί ποσοστό αναπηρίας για τους πάσχοντες άνω του 67%.

Βάσει  νόμου όμως που ψηφίστηκε αργότερα, καθορίζεται για τους  ασθενείς με Κυστική Ίνωση ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Σε αλληλογραφία μας με τον Πρόεδρο του αρμόδιου ιδρύματος που ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Κάρτας Λειτουργικότητας, η οποία θα αντικαταστήσει τα ποσοστά αναπηρίας, η Κυστική Ίνωση συμπεριλήφθηκε στον πίνακα με τις παθήσεις με μόνιμες, μη αναστρέψιμες βλάβες.

Πρόσφατα, με εγκύκλιο του Διευθυντή Αναπηρίας του ΙΚΑ, καθορίσθηκε για τους πάσχοντες με Κυστική Ίνωση ασφαλισμένους του ιδρύματος, το ποσοστό αναπηρίας 67-80% ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου.

Με ενέργειες του νεοσύστατου σωματείου μας, αποφασίστηκε από τον αρμόδιο Φορέα ότι όταν καθιερωθεί η επερχόμενη και πολυδιαφημισμένη από το Υπουργείο Υγείας  Κάρτα Λειτουργικότητας, η Κυστική Ίνωση θα περιλαμβάνεται στις παθήσεις που προκαλούν μόνιμες μη αναστρέψιμες βλάβες.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ: Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση χαρακτηρίζονται ανίκανοι προς στράτευση, ως «Ι5» και για το λόγο αυτό δεν υπηρετούν στο στρατό. Πλην όμως, στο παρελθόν υπήρξαν ασθενείς που υπηρέτησαν στο στρατό κανονικά και χωρίς προβλήματα.

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η κάρτα Πολιτισμού δίνεται σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% (μεταξύ των οποίων και οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση) και με την οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, ελεύθερη είσοδο στα κυριακάτικα πρωινά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έκπτωση σε συγκεκριμένες παραστάσεις, σε θέατρα, κινηματογραφικές προβολές, έκπτωση σε συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία κ.α. Για την Κάρτα Πολιτισμού, οι δικαιούχοι πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ με γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού, φωτογραφία και την ταυτότητα τους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: Τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν αναπηρία άνω του 67%, διατηρούν το δικαίωμα λήψης παροχών από τον ασφαλιστικό φορέα του πατέρα ή της μητέρας τους, ως μέλη της οικογένειας, ακόμα και εάν εργάζονται ή είναι άμεσα ασφαλισμένοι στο ταμείο που υπάγονται λόγω της εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή όμως, πρέπει να επιλέξουν από ποιο από τα δυο ταμεία, του γονέα τους, ή το ταμείο που είναι άμεσα ασφαλισμένοι θέλουν να λαμβάνουν παροχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δικαίωμα της επανεπιλογής φορέα οποτεδήποτε. Βέβαια, ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία αγνοούν τελείως αυτόν το νόμο.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: Σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την εργατική νομοθεσία, υπάλληλοι που πάσχουν από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας, ή οι γονείς  παιδιών που πάσχουν από τέτοιο νόσημα, δικαιούνται ειδικής αδείας μετ’ αποδοχών μέχρι 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τους στρατιωτικούς των οποίων τα τέκνα ή οι σύζυγοι πάσχουν από νόσημα που χρειάζεται περιοδική νοσηλεία σε νοσοκομείο. Στην περίπτωση των στρατιωτικών η επιπλέον άδεια που δικαιολογείται είναι μέχρι τριάντα μέρες το χρόνο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ: Επίσης, σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 50%, δικαιούνται επιπλέον της κανονικής τους, άδεια 6 ημερών μετ’ αποδοχών. Αυτό ισχύει και για όσους συνδέονται με το Δημόσιο, ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ: Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία (ν.1438/1984 και άλλες διατάξεις), οι γονείς ατόμων που παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μια (1) ώρα χωρίς να γίνεται ανάλογη περικοπή του μισθού τους. Βέβαια, η παραπάνω διάταξη στην ουσία είναι ανεφάρμοστη στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Σύμφωνα με νόμο, οι μητέρες παιδιών που πάσχουν από νόσημα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%, δικαιούνται σε πρόωρη και πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 25 ετών εργασίας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο δικαιούνται επίδομα αεροθεραπείας το οποίο καταβάλλεται ετησίως, σε όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, πνευμόνων ή πάσχουν από βαρειά πνευμονοπάθεια.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2007,  δικαιούνται επίδομα διατροφής το οποίο καταβάλλεται μηνιαίως, όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, πνευμόνων ή ήπατος. Το ύψος του επιδόματος για το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό των 266€ μηνιαίως.