Εγκύκλιος απασχόληση συνταξιούχων

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου εργασίας για τους συνταξιούχους του ν. 612/77

Στις 19 Μαρτίου 2018 εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ). Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε συνταξιούχους αναπηρίας που

συνταξιοδοτήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ’ αυτόν εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι έχουν  συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,  αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ούτε  οι καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής