Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για ασφάλιση τέκνων με αναπηρία

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για ασφάλιση τέκνων με αναπηρία

 

Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σχετικά με την επιλογή κλάδου υγειονομικής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4529/2018. Βάσει του άρθρου αυτού, τα τέκνα των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Τομέων, Κλάδων και λογαριασμών στον Κάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω θεωρούνται μέλη της οικογένειας και διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον ΕΦΚΑ έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας, απασχολησιοθεραπείας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΚΑ, τα παραπάνω πρόσωπα εφόσον εργάζονται είτε ως μισθωτοί, είτε ως μη μισθωτοί, έχουν δικαίωμα λήψης παροχών είτε από το φορέα στον οποίο ασφαλίζονται λόγω της εργασίας τους, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, είτε από το φορέα περίθαλψης των γονέων τους, οπότε απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στο φορέα που έχουν ασφαλιστεί λόγω της εργασίας τους ως άμεσα ασφαλισμένοι.

Για να επιλέξουν την το φορέα των γονέων τους προκειμένου  να λαμβάνουν παροχές οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να προσκομίσουν γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας τους, καθώς και βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από το φορέα ασφάλισης/συνταξιοδότησης του γονέα τους. Η απαλλαγή θα χορηγείται από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στην γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το δικαίωμα επανεπιλογής φορέα οποτεδήποτε διατηρείται για τα πρόσωπα αυτά. Περισσότερα μπορείτε να ενημερωθείτε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε από το 1992, ελάχιστα τροποποιημένη σε σχέση με την σημερινή νομική διάταξη.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής