Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών από το ΙΚΥ

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών από το ΙΚΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Νοεμβρίου 2022 το ΙΚΥ προκήρυξε 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες αποσκοπούν στην στήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. Για την δυνατότητα λήψης της υποτροφίας αυτής ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια (έχοντες χαμηλό εισόδημα, ποσοστό αναπηρίας, μονογονεϊκή/πολυμελής οικογένεια, ΡΟΜΑ κλπ).

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ήταν, εγγεγραμμένοι/ες σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για να εξετάσετε εάν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα αυτό των  υποτροφιών, μπορείτε να διαβάσετε στην πρόσκληση του ΙΚΥ πατώντας στον σύνδεσμο εδώ.

Η αξιολόγηση των Υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει συγκεκριμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης (Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του/της Υποψήφιου/ας και Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών) και μοριοδοτούνται ανάλογα. Όλες οι  αιτήσεις των υποψηφίων κατατάσσονται σε πίνακα ανάλογα με τα μόρια που θα λάβουν κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης.

Κατόπιν της κατάταξης των υποψηφίων βάσει της μοριοδότησης τους, εφόσον ο υποψήφιος κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του ΙΚΥ και του υπότροφου. Η υποτροφία χορηγείται το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη αυτής της σύμβασης  και  αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021 και ανέρχεται σε: α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε και θεωρείτε πως πληροίτε τα κριτήρια της παραπάνω πρόσκλησης, μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να αναρτήσετε τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να υποβάλετε οριστικά (οριστική υποβολή)την αίτηση τους,  το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα: 16.00 στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής