Δείτε το έγγραφο

Αλλαγή στον τρόπο χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 βάσει του με αριθμό πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/2/οικ.7229 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, τροποποιήθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ 

όσον αφορά την χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής και πλέον για την διαπίστωση της νόσου είναι δυνατή η χορήγηση γνωμάτευσης και από Διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επισημαίνουμε ότι γνωμάτευση χορηγείται και από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής Ε.Σ.Υ. όπως και Κλινικής Στρατιωτικού Νοσοκομείου.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής