Εκδόθηκε η ΥΑ σχετικά με την διαδικασία για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Εκδόθηκε η ΥΑ σχετικά με την διαδικασία για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε η με αριθμό Α.1235/26-10-2021(ΦΕΚ Β’ 5083) Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας αντιστοιχούνται οι παθήσεις που ορίζει το άρθρο  72 του νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242) με τα αντίστοιχα κεφάλαια του Ενιαίου Πίνακα προσδιορισμού αναπηρίας με αυτές,   ώστε ευχερώς να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μπορούν να τύχουν  απαλλαγής  από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και παροχής κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις οι δικαιούχοι. Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενη ανάρτηση μας, βάσει νόμου που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, καθορίστηκαν οι  παθήσεις και οι δικαιούχοι των παραπάνω διευκολύνσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ινοκυστικοί ασθενείς και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς.

Ειδικότερα, με την παραπάνω Υπουργική απόφαση ορίζεται ότι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.16 του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και μεταμοσχευμένοι πνεύμονα, ή καρδιάς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.7Ρ του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, είναι αυτοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16  ν. 1798/1988 και δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας  και ταξινόμησης, καθώς και κάρτας στάθμευσης.

Η υπουργική απόφαση ορίζει επίσης τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν της χορήγησης  των παραπάνω ευεργετημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα πρέπει να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του ΚΕΠΑ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περίπτωση τους υπάγεται στις   παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988. Εφόσον διαθέτετε εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, οι περιπτώσεις  δεν επαναξιολογούνται, αλλά ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., και υποβάλλεται αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται βάσει του νόμου.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Κατόπιν, μπορείτε να κοινοποιείτε ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε. 

Εμείς σας ευχόμαστε καλές βόλτες και καλά ταξίδια..


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής