Κατεβάστε το αρχείο!

Έκθεση Ευρωπαικής Καταγραφής 2015

Στις 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Καταγραφής των ασθενών με Κυστική Ίνωση του έτους 2015. Στην Καταγραφή αυτή, συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων ασθενών.

Από την ετήσια έκθεση, είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, με συγκεκριμένους δείκτες και παραμέτρους (όπως π.χ. μέσος όρος ηλικίας ασθενών, ηλικίας διάγνωσης, ποσοστό ενηλίκων, ποσοστό ασθενών με χρόνια λοίμωξη κλπ). Η καταγραφή των ασθενών, πέραν από ένα πολύ καλό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση του νοσήματος και την άσκηση πίεσης για βελτίωσης της παρεχόμενης περίθαλψης, είναι σημαντική για την επιστημονική έρευνα και την αξιολόγηση των δομών και της παρεχόμενης νοσηλείας και περίθαλψης μιας χώρας.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής